Interview

In gespreck met rector maginificusch Ubbo Emmius

Ter ere van d’oprigtingh van den Rijksuniversiteijt Groninghen sprack de Groningher Studenten Courant met rector magnificusch Ubbo Emmius.

Goedemiddagh meneer Emmius, hoe maekt u het?

Zegh maer Ubbo hoor. Ick maeck ’t uijtstekend.

U komt uijt Greetsiel in Oost-Friesland. Wat trock u in Groninghen?

De lugt sijt alhier suiver ende heijlzaem, de lighingh sijt bekoorlijk, de voedselvoorzieningh oovervloedigh ende gemack’leyck ende er sijt eene grote rijkdom aen gerieflijke gastverblijven. Er gaet nietsch boven Groninghen.

Hoe verliep d’oprigtingh van den universiteijt?

De universiteijt sijt tot stant gekoomen volgensch eene initiatief van den statenvergaderingh van Stat ende Ommeland. Kijk, volgensch ’t stadsbestuur sijt hoger onderwijsch eene goet middel om bestuurlijke onafhank’leykheyt van den provincie te bereijken. We hebben daertoe eersgt de Illustre school opgerigt ende daeruijt sijt heden de nieuwe universiteijt voortgevloeijd.

Wat sijt uw visie op de nieuwe universiteijt?

Om te kunnen concurreeren met andre universiteijten in de Republieck soalsch Franeker ende Leijden probeert de Rijksuniversiteijt Groninghen soveel mog’leyck buijtenlande studenten aen te trecken. Desche studenten kunnen sorghen voor eene interessante visie op de bestaende calvinistische universiteijten. Soo ondersgheijden we onsch van d’andre universiteijten.

En hoe gaet u de kwaliteijt van ’t onderwijsch aen de universiteijt waerborgen?

Ick heb eene akte geschreven, de Stigtinghsakte van den Groninghsche universiteijt. Hierin wort ’t belangh ondersgtreept van goet onderwijsch ende van goet bestuur. d’akte sijt eene eeuwigh geldent edict wat soo goet mog’leyck moet worden naaghestreefd.

Kunt u wat vertellen oover d’organisatie van den universiteijt?

Er wort lesgegeven in vier disciplines: godsgeleerdheijd, geneeschkunde, filosofie ende regten. ’t oude Menolda- ende Syvenconvent sijt omgebouwt ende geschikt gemaekt voor ’t geefen van collegesch ende oock onsche hoogleraaren sullen alhier eene woningh in krijgen.

Wat sijn uw verdre activiteijten naest rector magnificus?

Ick geef oock nogh lesch in Grieks, gesgiedenisch ende ick besteet veel tijt aen ’t onderzoeck doen ende schrijven van mijn boekenreecksch oover de gesgiedenisch van Friesland, de Rerum Frisicanum Historia. Oock rijt ick graegh paert oover de Hondsrug.

Laten jullie evenzeer vrouwen toe op de universiteijt?

Haha goede grap! Natuurlijck niet, ondenkbaer. Vrouwen horen thuisch in de keucken, niet op eene universiteijt. Nadenken ende filosofeeren sijt alleen voor mannen weghelegd. Gindsch sijn die schaepjesch togh veel te dom voor. Zie je ’t voor je… laten jullie evenzeer vrouwen toe… HAHA.

Alsch de universiteijt oover 400 jaer nogh bestaet, hoe sou desche er dan uijtzien?

Ick hoop dat we dan de beste ende meescht gemotiveerde studenten van ’t lant hebben, die sigzelve serieusch bezigh houden met de materie ende niet alleen maer kaetsen ende naer de kroegh gaen. We sullen internatioonaele aenzien hebben. Docenten sullen moeijteloosch met projectie-apparaten ende smartboardsch kunnen omgaen. ’t sal universiteijt ende student aen nietsch ontbreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.